การแข่งหุ่นยนต์ Android Soccer Robot 2012 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี  จ.ปทุมธานี