ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2556 ระดับ อศจ. ที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จ.เพชรบูรณ์