ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ อศจ. ที่ วท.เพชรบูรณ์ และระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จ.พิษณุโลก