ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ที่วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  ระดับภาคเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์